Skip to main content

Έρευνα και Ανάπτυξη

farm

Παρουσίαση Έργου

ΠΡΑΞΗ

ΑΜΘΡ4-0040593: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟ ΓΑΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

JERSEY MILK ( Κωδ. Έργου: ΑΜΘΡ4-0040593)

Διακαιούχος Έργου:

logo-evrofarma

Tο έργο έχει ενταχθεί στη Δράση 1.β.1.1 «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Αγροδιατροφής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2014 – 2020» με κωδικό αριθμό ΑΜΘΡ4-0040593.

Τίτλος πράξης: Ανάπτυξη νέας καινοτόμου σειράς προϊόντων από αγελαδινό γάλα αυξημένης περιεκτικότητας σε ασβέστιο και πρωτεΐνη

Ακρωνύμιο πράξης: JerseyMILK

Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 36 μήνες

Πηγή Χρηματοδότησης:  Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, του κλάδου Αγρο-διατροφής, Περιφέρειας Α.Μ.Θ» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» 2014-2020 (Κωδικός έργου: ΑΜΘΡ4-0040593).

Περιγραφή πράξης

Η εταιρεία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ μέσω του παρόντος έργου στοχεύει στην παραγωγή μίας σειράς προϊόντων, όπως φρέσκο γάλα και προϊόντα γιαουρτιού, που θα περιέχουν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και πρωτεϊνών. Τα εν λόγω προϊόντα, εκτός από τα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα αποκτήσουν υψηλή επιχειρηματική αξία χάρις στην ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική τους. Για την παραγωγή των προϊόντων αυτών θα αξιοποιηθεί η παραδοσιακή τεχνολογία, που ήδη εφαρμόζεται από τη γαλακτοβιομηχανία ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Η πρώτη ύλη θα προέρχεται από τοπική εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγών αγελάδων της CAMPUS A.E., στην οποία εφαρμόζεται συγκεκριμένο πρότυπο ζωοτεχνικής διαχείρισης, και θα υφίσταται ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου, θα επαναξιολογηθούν οι προδιαγραφές παραγωγής για την παραγωγική διαδικασία και τη διασφάλιση της προστασίας των χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ξεχωριστή ποιότητα του γάλακτος από αγελάδες Jersey. Το προϊόν θα τυποποιηθεί και θα κυκλοφορήσει ως επώνυμο προϊόν με ολοκληρωμένη ταυτότητα, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία του και να πληροί αφενός τις απαιτήσεις του καταναλωτή και αφετέρου τις προϋποθέσεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το παραγόμενο προϊόν θα διαθέτει το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται αυτή τη στιγμή από την ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ, αλλά δική του διακριτή ταυτότητα, γεγονός που θα επιτρέψει την κατάταξή του στην κατηγορία «Specialty».

Στόχοι και σκοπός του έργου

Τελικός σκοπός του έργου είναι η παραγωγή μίας σειράς καινοτομικών γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως φρέσκο γάλα και προϊόντα γιαουρτιού, που θα περιέχουν αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και πρωτεϊνών.

Οι επιμέρους στόχοι του προτεινόμενου έργου περιλαμβάνουν:

Στόχος 1: Επίτευξη ανώτερης και σταθερής ποιότητας πρώτης ύλης (γάλατος) μέσα από το σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης των προμηθειών γάλακτος

Στόχος 2: Παραγωγή επώνυμου προϊόντος με ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και υψηλής διατροφικής αξίας μέσω της χρήσης γάλακτος υψηλών προδιαγραφών, τη διασφάλιση χαρακτηριστικών που καθορίζουν την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και την τυποποίηση του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Στόχος 3: Επίτευξη υψηλής προστιθέμενης αξίας τελικών προϊόντων μέσα από το σχεδιασμό και τη δημιουργία ολοκληρωμένης ταυτότητας, τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην κοινωνία και την υιοθέτηση πολυπαραγοντικής προσέγγισης από τους εμπλεκόμενους φορείς του κλάδου.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά ερευνητικών δραστηριοτήτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των απαραίτητων εργασιών για την μελέτη των νέων, καινοτομικών γαλακτοκομικών προϊόντων όπως τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση εργαστηριακών πειραματισμών (εκτίμηση μικροβιολογικής ποιότητας και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του γάλακτος Jersey και των προϊόντων του) και διαμόρφωση παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή των καινοτομικών προϊόντων. Στα πλαίσια του έργου πραγματοποιούνται δραστηριότητες εμπορίας και προώθησης των νέων προϊόντων και θα αναλυθεί και θα αξιολογηθεί το δυναμικό του και η βιωσιμότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών προϊόντων. Τέλος, πραγματοποιούνται  ενέργειες διάχυσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων που εξασφαλίζουν την ευρύτερη γνωστοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων στο ευρύ κοινό και την επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Το έργο JerseyMILK διαρθρώνεται στη βάση πέντε διακριτών Ενοτήτων Εργασίας (ΕΕ). Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις (ενότητες εργασίας):

Ενότητα Εργασίας 1: Ποιοτικά χαρακτηριστικά πρώτης ύλης.

Ενότητα Εργασίας 2: Διερεύνηση και διαμόρφωση παραγωγικής διαδικασίας των νέων προϊόντων από νωπό αγελαδινό γάλα.

Ενότητα Εργασίας 3: Παράλληλες και υποστηρικτικές δραστηριότητες εμπορίας και προώθησης τελικού προϊόντος.

Ενότητα Εργασίας 4: Εκπόνηση Μελέτης Σκοπιμότητας.

Ενότητα Εργασίας 5: Διοίκηση του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οι κυριότερες εκροές του JerseyMILK συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας από ελληνικό γάλα αγελάδας Jersey. Τα προϊόντα θα είναι καινοτόμα για το είδος τους και θα παραχθούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά. Θα είναι επώνυμα, με ολοκληρωμένη ταυτότητα και απόλυτα ελεγχόμενη προέλευση.
  • Σύστημα παραγωγής του καινοτόμων προϊόντων βασισμένο σε ενδεδειγμένες πρακτικές υγιεινής, βασισμένες στη μελέτη των μικροβιακών σχέσεων και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου γάλακτος.
  • Ανάλυση των καταναλωτικών απαιτήσεων με σκοπό την καλύτερη ικανοποίησή τους, χαρτογράφηση της αγοράς με έμφαση στα προϊόντα με αυξημένα επίπεδα ασβεστίου και πρωτεϊνών, και παροχή στοιχείων αξιολόγησης της ζήτησής τους στην αγορά. Εκτίμηση της αποδοχής του προϊόντος (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, συσκευασία).
  • Ανάπτυξη νέου επικοινωνιακού υλικού συσκευασίας, αποδεκτής από τους καταναλωτές και ιδανικής για την επιτυχημένη εμπορία των προϊόντων.
  • Κωδικοποιημένο πρότυπο διαδικασιών που θα μπορεί να εφαρμοστεί από επιχειρήσεις παρόμοιου προφίλ παράλληλα με έναν εναλλακτικό επιχειρηματικό οδικό χάρτη βιωσιμότητας για μικρομεσαίες αγελαδοτροφικές μονάδες. Η ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ μπορεί να αναλάβει τη συμβουλευτική αυτών των μονάδων, ώστε να εφαρμόσουν το προτεινόμενο παραγωγικό μοντέλο.
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης στην παραγωγική διαδικασία ποιοτικού αγελαδινού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων από γάλα αυξημένης περιεκτικότητας σε ασβέστιο και πρωτεΐνες.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  www.ec.europa.eu

ΕΣΠΑ 2014-2020: https://www.espa.gr

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: https://www.eydamth.gr/


eu-flag

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης


Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014 -2020»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης